تصور کنین دخترا برن جبهه جنگ:

کتی: اون دشمن رو تیر بارون کن
نه حیفه خوشکله دلم نمیاد بکشمش؛ نمیخوام

سارا: اون پسره رو بمبارون کن
نه شبیه رضا هس نمیتونم بکشمش

مهسا تفنگ ها رو پر کن
باشه؛یه لحظه وایسا موهامو ببندم

نیلو خشاب ها رو بیار
أه یه سوسک داره رو خشابا راه میره

شبنم اون پسره رو بکش
وای نه نمیتونم خون ببینم

سوسن هفتیرا رو پر کن
اه دیدین چی شد ناخنم شکست !تاريخ : 1392/7/13 | 15:46 | نویسنده : سجاد شیخ پور |