1-یك گل را تصور كن !
  . 
.
.

 2-گلي كه با تمامه وجودت ميخواهيش
.
.

 (ادامه مطلب را حتما ببینید .).
.
و زيباييي اش صفا بخش حياتت باشد...

بند بند وجودت ميخواهد  بچيني اش...

         .          

 ولي....

از ترسه اينكه مبادا پژمرده اش كني!
از دور با حسرت فقط تماشايش ميكني...

.
.
چون حتي اگر يك گلبرگ از گلبرگ هايش كم شود!

هيچگاه خودت را نميبخشي...

.
.
           .           
از سوي ديگر...

فكر دست هاي غريبه كه هر ان ممكن است گلت را بچيند ديوانه ات ميكند


.
.
به جز خودت و خدا هيچ كس نميداند كه جانت به ان گل بسته است...
و تو داري با اين ترس روزت را به سختي شب ميكني ...
و ارزويي داري كاش تابلويي بود كناره گلت كه رويش نوشته بود...
                                اين گل صاحب دارد.....!!!!تاريخ : 1392/8/9 | 17:04 | نویسنده : سجاد شیخ پور |