کاترین اشتون در مصاحبه‌ای تلویزیونی مذاکرات و توافق حاصله را بسیار پیچیده خواند...در این نوشته سعی داریم به زبان ساده و قابل فهم پیچیدگی مذاکرات صورت گرفته را خدمت شما عزیزان تشریح نمایم: " یک ظریف، یک اشتون، یک جمهوری اسلامی و یک اسرائیل توی یک مسیری دارند میروند و یک بسته اورانیوم غنی شده هم همراهشان هست...به پلی میرسند و میخواهند از روی این پل رد بشوند...
نکته اینجاست که این پل شکننده است و هر بار فقط دو نفر (یا یک نفر و یک بسته) میتوانند از روی آن رد شود. چه میشود کرد و چطور این گروه میتوانند به سلامت از روی این پل رد شوند؟
 این عبور از پل نباید به گونه ای باشد که هیچگاه هیچکدام از گروههای زیر در یک سوی پل با هم تنها بمانند:
 جمهوری اسلامی - اسرائیل (نتیجه:جمهوری اسلامی اسرائیل را محو میکند)
جمهوری اسلامی - اورانیوم غنی شده (نتیجه: جمهوری اسلامی سریع بمب اتمی میسازد) اسرائیل - اورانیوم غنی شده (نتیجه:اسرائیل اورانیوم غنی شده ی ایران را میاندازد توی رودخانه)
 کاترین اشتون - ظریف (از نظر شرعی مجاز نمی باشد)
کاترین اشتون - جمهوری اسلامی (خانوم اشتون رضایت نمیدهند!)
ظریف - اورانیوم غنی شده ( نتیجه: ممکن است دست بزند و دستش جیز! بشود)
ظریف - اسرائیل (نتیجه: اسرائیل اذیتش میکند!)
ترکیبات سه تایی زیر نیز نباید یک سوی پل با هم تنها بمانند:
 ظریف - اسرائیل - اورانیوم غنی شده (نتیجه: اسرائیل میزند پشت دست ظریف و اورانیوم را میگیرد و میاندازد توی روخانه)
 جمهوری اسلامی - اسرائیل - اورانیوم غنی شده (نتیجه: گیس و گیس کشی راه می افتد و دیگر نمیشود جمعشان کرد)
ظریف - جمهوری اسلامی - اورانیوم غنی شده (نتیجه: جمهوری اسلامی طی حکمی ظریف را برکنار کرده و سپس خودش با اورانیوم غنی شده بمب میسازد)
و همچنین ترکیب چهار تایی زیر نیز نمیتواند در هیچ کدام از دو سوی پل شکل بگیرد:
ظریف - اسرائیل - اورانیوم غنی شده - جمهوری اسلامی (نتیجه: جمهوری اسلامی و اسرائیل بر سر اورانیوم غنی شده کتک کاری کرده و حرفهای زشت به هم میزنند و این مساله در روحیه حساس ظریف اثر بسیار بدی خواهد گذاشت!) این که قدرتهای جهانی این معادله را چطور حل کرده اند هنوز به بیرون درز نکرده است...!تاريخ : 1392/9/3 | 14:22 | نویسنده : سجاد شیخ پور |