دختری کنجکاو می پرسید: ایها الناس عشق یعنی چه؟

دختری گفت: اولش رؤیا، آخرش بازی است و بازیچه...!
مادرش گفت: عشق یعنی رنج ، پینه و زخم و تاول کف دست !
پدرش گفت: بچه ساکت باش،  بی ادب! این به تو نیامده است...
رهروی گفت: کوچه ای بن بست!
سالکی گفت: راه پر خم و پیچ.
در کلاس سخن معلم گفت: عین و شین است و قاف، دیگر هیچ !
دلبری گفت: شوخی لوسی است...
تاجری گفت: عشق کیلو چند؟
مفلسی گفت: عشق پر کردن، شکم، خالی، زن و فرزند...
شاعری گفت: .....
  ((بقیه را در ادامه مطلب ببینید . ))


یک کمی احساس ، مثل احساس گل به پروانه.
عاشقی گفت: خانمان سوز است، بار سنگین عشق بر شانه.
شیخ گفتا: گناه بی بخشش !!!
واعظی گفت: فاقد معناست!!!
زاهدی گفت: طوق شیطان است!!!
محتسب گفت: منکر عظماست!!!
جاهلی گفت: عشق را عشق است...
رهگذر گفت: طبل تو خالی است، یعنی آهنگ آن ز دور خوش است
دیگری گفت: از آن بپرهیزید، یعنی از دور کن بر آتش دست...
چون که بالا گرفت بحث و جدل ، توی آن قیل و قال من دیدم؛
طفل معصوم با خودش می گفت:                                  من فقط یک سؤال پرسیدم ..تاريخ : 1392/9/10 | 13:53 | نویسنده : سجاد شیخ پور |