حرفها سه جورند:

گفتنی

نوشتنی

خوردنی 

http://www.samenblog.com/uploads/p/parastari89opj/170962.jpg

 

وچه سنگین اند این حرفهای خوردنی و دم برنیاوردنی!!!
تاريخ : 1392/9/19 | 09:38 | نویسنده : سجاد شیخ پور |